Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal

URBAN MOWGLI SRL (denumita in cele ce urmeaza UM), cu sediul în Bucuresti, str. Palisandrului, nr. 12 A, sector 1, având cod unic de înregistrare 45908065 și număr de ordine în registrul comerțului J40/6349/2022, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul site-ului nostru urbanmowgli.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin crearea unui cont, inregistrarea unui review, plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter, completarea formularului de contact sau in situatia in care doar navighezi pe acesta.
Datele cu caracter personal care pot face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon fix si mobil sau alte date desemnate prin lege ca având caracter personal.
Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

1. DEFINITII IN SENSUL REGULAMENTULUI NR. 2016/679/UE:
· „date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
· „prelucrare” – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
· „operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
· „persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.
· „consimtamant al persoanei vizate” – inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
· „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

2. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea de către Operator a datelor personale pe care le dezvalui in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda sau de contact, respectiv in situatia abonarii la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual.
Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel UM indeplinindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.
UM colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon fix si mobil sau alte date desemnate prin lege ca având caracter personal puse la dispoziția Operatorului.
De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare.
Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de UM, in mod concret la activitatea de vanzare online a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul platformei, dar si la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului Utilizatorului.
In situatia in care ne vei pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru onorarea serviciilor comandate, pentru solutionarea reclamatiilor sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.
Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri.

3. SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ PENTRU COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
UM prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:
a) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele/serviciile comercializate pe platforma si al incheierii vanzarii online;
b) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing sau al acceptarii de cookie-uri, altele decat cele necesare;
c) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale (art.6, alin. (1), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), care ii revine UM de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor,
d) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru a putea furniza informatii corecta si complete despre produsele comercializate prin intermediul platformei online, inclusiv prin adaugarea functiei de recenzii, pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului sau serviciile si produsele oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.
În cazul minorilor sub varsta de 16 ani, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi efectuata legal, numai daca si in masura in care consimtamantul este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului.

4. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Operatorul respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.
Datele prelucrate ca urmare a abonarii tale la newsletter vor fi prelucrate numai pana la retragerea acordului tau pentru prelucrare.

5. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
UM se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice, livrare comenzi etc.
De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza servicii de procesare plati. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente comenzii tale online.
Furnizarea datelor cu caracter personal către partenerii si furnizori de servicii anterior menționati se va realiza numai in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora, ce constituie act aditional la contractul de prestari servicii, prin care ne garanteaza ca toate datele cu caracter personal sunt pastrate in siguranta si sunt furnizate in baza legislatiei in vigoare.

6. DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA
Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu UM, ca Operator de date cu caracter personal:
· Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
· Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete;
· Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
· Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
· Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
· Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim;
· Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si UM si este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
· Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

7. DISPOZITII FINALE
Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, prezente pe website-ul urbanmowgli.ro.